บทความ

วิธีการออกแบบหลักสูตรและเวิร์คชอป

การจัดงานฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน หรืบุคคลทั่วไปนั่น ในปัจจุบันนิยมจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ เวิร์คชอป หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  องคืกรที่มีความต้องการจัดการฝึกอบรมจึงต้องหาเทควิคและวิทธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับวิทยากร เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการนั่งฟังสัมมนา เป็นการส่งเสริมการลงมือทำอย่างเข้าใจ การจัดเวิร์คชอป หรือการเรียนรู้ผ่านการลงงมือทำจังเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทีมที่ปรึกษาของบริษัทเรา มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสร้างประสบการณ์ผู้เรียนแบบ Learning Experience ให้ได้ทั้งความรู้และความประทับใจ โดยเราจะมีขั้นตอนการทำงานร่วมกับลูกค้า หรือองค์กรพาทเนอร์ในการทำโครงการ ดังนี้