อ.ซินดี้ คุณสิตตา มารัตนชัย

Unleashing Creativity for a Sustainable Future 

การศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน


ผลงานและเกียรติยศ


หลักสูตรที่เชี่ยวชาญและใบรับรอง


โครงการที่รับผิดชอบ (Project Managemetnt)


ประสบการณ์ Hackathon and Innovation Project

Our Services

Design Thinking Instructor

Empower Your Team with a Human-Centric Approach to Problem Solving and Innovation 

Hackathon Facilitator

Unleash Innovation with Expertly Organized Corporate Hackathons 

Lean Startup & Agile

Boost Efficiency, Adaptability, and Innovation in Your Organization 

Empowering organizations to embrace change and think outside the box 

Sitta Marattanachai, also known as Sindy, is a highly skilled Environmental Specialist with a strong background in ESG consulting, innovation, and portfolio management. As an engaging speaker and Chief of Hackathons, she has successfully guided numerous organizations toward sustainable growth and development. Combining her passion for the environment and her expertise in business strategy, Sitta is dedicated to helping companies transform their approach to problem-solving and foster a culture of innovation. 

Expertise & Specialization

Innovation and Portfolio Management Consulting

Hackathon Organization and Facilitation

Innovation for Environmental and ESG Integration


What Clients Are Saying 

"Sitta's strategic thinking and dedication to sustainability have been instrumental in the development of our latest product line. Her guidance has enabled us to innovate with a clear focus on environmental responsibility." 

"Working with Sitta on organizing and facilitating our hackathon was a fantastic experience. Her enthusiasm, knowledge, and professionalism ensured a successful event and exceptional outcomes for our participants." 

"Sitta's innovation and portfolio management consulting has transformed the way our organization approaches problem-solving. We are now more agile, creative, and focused on delivering sustainable solutions."